Verkoopsvoorwaarden

Uitvoeringsmodaliteiten

Volgende uitvoeringsmodaliteiten zijn van toepassing opdat ABO de opdracht op een correcte en kwalitatieve wijze kan uitvoeren:

 • Een bestelling is pas geldig na de online betaling van de offerte en het overmaken van het ondertekende OVAM opdrachtformulier (zie bijlage).
 • De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat de eigenaar en/of gebruiker van het pand/terrein op de hoogte is van diens inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in het opdrachtformulier.
 • Een privéwoning of privaat pand wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens afgevaardigde.
 • De inspectie wordt uitgevoerd binnen de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8u tot 18u). Inspectie-uren die buiten bovenstaande vermelde uren vallen, zijn niet mogelijk.
 • Eventuele wachttijden van de inspecteur(s), niet veroorzaakt door ABO, worden verrekend aan 105,00 € (incl. BTW) per uur.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen. Voor de opmaak van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat de locatie vlot toegankelijk en tevens veilig dient te zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is. Ruimtes die niet toegankelijk zijn en waarvoor, zoals beschreven in het inspectieprotocol, een beperking geldt die op korte termijn door de opdrachtgever kan opgelost worden (vb. sleutel niet aanwezig op moment van inspectie, doorgang versperd door wegneembare losse materialen,…), kunnen niet opgenomen worden in de rapportage en dienen bijkomend geïnspecteerd te worden om een asbestattest te kunnen afleveren. De eventuele verplaatsingskosten en inspectie-uren die buiten de beoogde tijdspanne van de inspectie uitgevoerd worden, worden verrekend aan 105,00€ incl. BTW.
 • Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte. Dit supplement wordt ter plaatse afgerekend na inspectie.
 • De inspectie wordt op visuele, niet-destructieve wijze uitgevoerd. Er wordt geenszins destructief onderzoek uitgevoerd. Destructief onderzoek in kader van beoogde werken, maakt deel uit van een aparte opdracht.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende verlichting te zorgen zodat de inspectie op een correcte wijze kan uitgevoerd worden.
 • Voor bepaalde asbestverdachte toepassingen dienen volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal de asbestverdachte toepassing in het asbestattest worden beschouwd als asbesthoudend. ABO nv kan hiervoor desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • Indien meer dan 2 stalen voor analyse worden genomen tijdens de inspectie van het pand, worden deze ter plaatse na de inspectie afgerekend dmv Bancontact/Payconiq.
 • De retributiekost van OVAM bedraagt 50 euro (geen BTW plicht). In de opgegeven eenheidsprijs voor het asbestattest is 1 retributie inbegrepen. Indien bijkomende attesten op basis van 1 inspectie worden gevraagd worden deze verrekend aan 50 euro/stuk
 • Indien er pleisterwerk aanwezig is en (een deel van) dit pleisterwerk blijkt asbest te bevatten op basis van de eerste monsternames, is het mogelijk dat er bijkomende monsternames dienen uitgevoerd te worden om het asbesthoudend pleisterwerk in kaart te brengen. Desgevallend zal een monsternamevoorstel ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. De bijkomende monsternames en rapportage-uren zijn niet vervat in de offerteprijs en worden verrekend aan ons uurtarief van 105,00€.
 • Indien nodig zullen de uitvoerders van de monsterneming een masker en beschermkledij dragen.
 • ABO beschikt over ladders waarmee veilig gewerkt kan worden tot een werkhoogte van 3,5 m. Aanwezige asbest(verdachte) toepassingen hoger dan 3,5 m werkhoogte worden niet bemonsterd. Met uitzondering van asbestcementen buitenschiltoepassingen, zal een beperkingsfiche aangemaakt worden, tenzij de opdrachtgever een gekeurde stelling of hoogtewerker met bediener ter beschikking kan stellen.
 • Voorliggend voorstel behelst alle kosten voor de uitvoering van vernoemde basis-opdracht. Bijkomende studie- en rapportagekosten zullen apart besproken worden en na overleg met de opdrachtgever in regie gefactureerd worden.

Geldigheid

Deze prijsofferte blijft geldig gedurende 60 kalenderdagen of tot wijziging van de betreffende wetgeving.